15/09/2012 09:06 AM

Thông số size BHLD

THÔNG SỐ SIZE QUẦN ÁO BHLĐ

Bảng 1 - Thông số size áo BHLĐ
 

 Bảng 2 - Thông số size quần BHLĐ

 Bảng 3 - Thông số size áo liền quần